Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia » Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej w okresie 24 m-cy
Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej w okresie 24 m-cy Drukuj
piątek, 01 grudnia 2017 14:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej w okresie 24 m-cy", prowadzone w trybie dla postępowań o wartości powyżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 209 000 EURO, zostało rozstrzygnięte.

 

Poniżej ocena złożonej oferty:
Oferta nr 2.
ENERGIA POLSKA SP. Z O.O., al. Kasztanowa 5,53 - 125 Wrocław
Zadanie nr 1: 3 693 855,01 zł
Razem punktacja - 100 pkt
Zadanie nr 2: 461 732,54 zł

W związku z powyższym zapadło następujące rozstrzygnięcie:
-  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Dla zadania nr 1:
Oferta nr 2: ENERGIA POLSKA SP. Z O.O., al. Kasztanowa 5,53 - 125 Wrocław
Cena brutto:  3 693 855,01 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i otrzymała największą ilość punktów w oparciu o zamieszczone w SIWZ kryteria oceny ofert.

- unieważniono postępowanie w zakresie zadania nr 2.
Zgodnie z ust. IV pkt 1 dla zadania nr 2, tj.: "Sprzedawcą Rezerwowym zostanie Oferent, który nie został uznany za Sprzedawcę Podstawowego". Oferta wykonawcy dla zadania nr 1 (Sprzedawca Podstawowy) jest ofertą najkorzystniejszą w związku z czym zostanie on Sprzedawcą podstawowym.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 pkt 1 ppkt 8, oferta wykonawcy, dla zadania nr 2, zostaje odrzucona: "jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.", tj. art. 94 k.c. oraz poniższe.
W ustawie Prawo energetyczne ustawodawca określa w art. 5 ust. 2a: "Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest:
1)  odbiorca - oznaczenie:
lit. b) podmiotu  będącego  dla  odbiorcy  sprzedawcą  i zgodę  tego  odbiorcy  na zawarcie  przez  operatora  systemu  dystrybucyjnego  umowy  sprzedaży energii  elektrycznej  z tym  sprzedawcą,  na  jego  rzecz  i w jego  imieniu, w przypadku zaprzestania dostarczania  tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę;"
oraz
W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013r., OSD Zamawiającego, tj. PGE Dystrybucji S.A. zapisano:
w pkt. A.8.1.:" Działając  na  podstawie  upoważnienia  zawartego  w  umowie  dystrybucyjnej PGE  Dystrybucja  S.A.  zawrze  w  imieniu  i  na  rzecz  URD,  rezerwową  umowę sprzedaży  ze  wskazanym  przez  URD  
w  umowie  dystrybucyjnej  sprzedawcą rezerwowym, w przypadkach:
1)  trwałej  lub  przemijającej  utraty  przez  sprzedawcę  lub  przez  podmiot odpowiedzialny  za  bilansowanie  handlowe  wskazany  przez  sprzedawcę możliwości działania na rynku bilansującym,  
2)  utraty przez sprzedawcę możliwości sprzedaży energii elektrycznej,  
3)  zakończenia umowy  sprzedaży  zgodnie  z  IRiESD-Bilansowanie  i niezgłoszenia lub  nieskutecznego  zgłoszenia  do  realizacji  PGE  Dystrybucja  S.A.  przez sprzedawcę umowy sprzedaży zawartej z URD..."
w pkt. A.8.3. : "Warunkiem  zawarcia  rezerwowej  umowy  sprzedaży  przez  PGE Dystrybucja  S.A., jest wskazanie przez URD  sprzedawcy  rezerwowego z zastrzeżeniem pkt. A.8.4.1), wybranego z wykazu, o którym mowa w pkt. A.3.7., innego niż sprzedawca będący stroną  umowy  sprzedaży.  Wskazanie  sprzedawcy  rezerwowego  lub  zmiana  tego wskazania,  może  również  nastąpić  w  zgłoszeniu  umowy  sprzedaży,  które  zostało pozytywnie zweryfikowane przez PGE Dystrybucja S.A.."

Ponadto Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie ww. zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp.