Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia » ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Renowacja studni głębinowej nr 8 i 10 wraz z montażem obudowy termoizolacyjnej"
ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Renowacja studni głębinowej nr 8 i 10 wraz z montażem obudowy termoizolacyjnej" Drukuj
wtorek, 05 grudnia 2017 12:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Renowacja studni głębinowej nr 8 i 10 wraz z montażem obudowy termoizolacyjnej", prowadzone w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej  w złotych kwoty 5 225 000 euro, zostało rozstrzygnięte.

 

Po sprawdzeniu ofert złożonych w ramach ww. postępowania zapadło następujące rozstrzygnięcie:
-  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 1: Zakład Robót Wiertniczych "Hydrowiert" Jan Ryszard Kulik
Szystowice 106, 22-425 Grabowiec.
z ceną brutto: 171 191,14 zł.
Okres gwarancji jakości i rękojmi: 48 m-cy.
Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w DIWZ i otrzymała największą ilość punktów w oparciu o zamieszczone w DIWZ kryteria oceny ofert.

Poniżej ocena złożonej oferty:

Oferta nr 1: Zakład Robót Wiertniczych "Hydrowiert" Jan Ryszard Kulik
Szystowice 106, 22-425 Grabowiec.
Liczba punktów w kryterium cena: 96 pkt.
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 4 pkt.
Razem: 100 pkt.

Ponadto Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie ww. zamówienia publicznego, nie wcześniej niż dnia 11.12.2017 r.


Chełm, dnia 05.12.2017 r.