Strona główna » Przetargi » Przetargi poza ustawą » Modyfikacja z dn. 20-12-2017 r. postępowania pn. "Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów z podziałem na zadania"
Modyfikacja z dn. 20-12-2017 r. postępowania pn. "Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów z podziałem na zadania" Drukuj
czwartek, propecia online 14 grudnia 2017 14:40

Modyfikacja z dn. 20-12-2017 r. postępowania przetargowego ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie pn.: „Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów z podziałem na zadania”.  Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 418 000,00 EURO na podstawie Regulaminu podprogowych zamówień sektorowych.

 

02-01-2018 r. Zamawiający zamieścił informację z publicznego otwarcia ofert, poniżej plik "Protokół z otwarcia ofert.pdf". Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z ust IX DIWZ:

"1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.1 Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, biorących udział w postępowaniu, albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 7)."

 

20-12-2017 buy priligy r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie, poniżej plik: "Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf". Udzielenie odpowiedzi powoduje zmianę w załaczniku nr 1c, w dokumentacji istotnych warunków zamówienia oraz levitra online zmianę ogłoszenia i terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie buy clomid online i dokumentacja (dokumentacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) do samodzielnego pobrania w formie pdf oraz w formie edytowalnej jako archiwum samorozpakowujące znajduje się poniżej.

Poprawiony: wtorek, 02 stycznia 2018 14:35