Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia » Wykonanie nadziemnej obudowy studni głębinowej nr 12 i 13
Wykonanie nadziemnej obudowy studni głębinowej nr 12 i 13 Drukuj
czwartek, 04 stycznia 2018 14:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie nadziemnej obudowy studni głębinowej nr 12 i 13", prowadzone w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 5 225 000 euro, zostało rozstrzygnięte.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: DIWZ) w ust. VIII pkt 1, Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert a następnie zbadał czy Wykonawca: Zakład Robót Wiertniczych "Hydrowiert" Jan Ryszard Kulik Szystowice 106, 22-425 Grabowiec, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej ocena złożonych ofert:
Oferta nr 1: Zakład Robót Wiertniczych "Hydrowiert" Jan Ryszard Kulik
Szystowice 106, 22-425 Grabowiec.
Liczba punktów w kryterium cena: 96 pkt.
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 4 pkt.
Razem: 100 pkt.
Oferta nr 2: NICE BUD Ewa Wróbel, Jaszczów 238, 21-020 Milejów.
Liczba punktów w kryterium cena: oferta odrzucona.
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: oferta odrzucona.
Razem: oferta odrzucona.
Oferta nr 3: Rosmosis - Wawrzyniak Sp. z o.o., Perzyce 46, 63 - 760 Zduny.
Liczba punktów w kryterium cena: oferta odrzucona.
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: oferta odrzucona.
Razem: oferta odrzucona.
W związku z powyższym zapadły następujące rozstrzygnięcia:
- odrzucono oferty:
Oferta nr 2: NICE BUD Ewa Wróbel, Jaszczów 238, 21-020 Milejów.
Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający w piśmie z dnia 12.12.2017 r., wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do treści oferty. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień w odpowiedniej, wymaganej przez Zamawiającego formie pisemnej.
Oferta nr 3: Rosmosis - Wawrzyniak Sp. z o.o., Perzyce 46, 63 - 760 Zduny.
Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający w piśmie z dnia 12.12.2017 r., wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień do treści oferty. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień.

-  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 1: Zakład Robót Wiertniczych "Hydrowiert" Jan Ryszard Kulik
Szystowice 106, 22-425 Grabowiec.
z ceną brutto: 73 460,76 zł.
Okres gwarancji jakości i rękojmi: 48 m-cy.
Oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w DIWZ i otrzymała największą ilość punktów w oparciu o zamieszczone w DIWZ kryteria oceny ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie ww. zamówienia publicznego, nie wcześniej niż dnia 10.01.2018 r.

Chełm, dnia 04.01.2018 r.