Strona główna » Przetargi » Przetargi poza ustawą » Modyfikacja z dn 15-01-2018r i 12-01-2018 r. postępowania pn.: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
Modyfikacja z dn 15-01-2018r i 12-01-2018 r. postępowania pn.: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie" Drukuj
wtorek, 09 stycznia 2018 12:51

Modyfikacja z dnia 15-01-2018r i 12-01-2018 r. postępowania ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie”. Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 EURO.

 

19-01-2018 r Zamawiający udostępnił informację z otwarcia ofert, poniżej plik: "Protokół z otwarcia ofert 19-01-2018.pdf".

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z dokumentacji istotnych warunków zamówienia ust. IX:

"1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji:
- dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do DIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

 

15-01-2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania nr 7-9 i Odpowiedzi.pdf". Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1. Udzielenie odpowiedzi nie powoduje zmiany ogłoszenia oraz nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

 

12-01-2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania nr 2-6  i Odpowiedzi.pdf". Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonał modyfikacji dokumentacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznika nr 1. Udzielenie odpowiedzi powoduje zmianę ogłoszenia buy priligy online oraz  powoduje zmianę terminu składania ofert.

 

11-01-2018 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie, poniżej plik "Pytanie nr 1 i Odpowiedź.pdf". Udzielenie odpowiedzi nie powoduje zmiany ogłoszenia oraz nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź stanowi integralną część Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia i buy levitra należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

 

Ogłoszenie i dokumentacja (dokumentacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) do samodzielnego pobrania w formie pdf oraz w formie edytowalnej jako archiwum samorozpakowujące znajduje się poniżej.

Poprawiony: piątek, 19 stycznia 2018 12:43