Strona główna » Przetargi » Przetargi z ustawy » Modyfikacja z dnia 31-10-2019 r. oraz 22-10-2019 postępowania pn."Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej z podziałem na zadania"
Modyfikacja z dnia 31-10-2019 r. oraz 22-10-2019 postępowania pn."Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej z podziałem na zadania" Drukuj

Modyfikacja z dnia 31-10-2019 r. oraz 22-10-2019 r. postępowania przetargowego ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie pn.: "Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej z podziałem na zadania". Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości powyżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 221 000,00 EURO.

 

07-11-2019 r. Zamawiający udostępnił  informację z otwarcia ofert, poniżej plik: "Protokół z otwarcia ofert.pdf"

 

31-10-2019 r.  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania i odpowiedzi 1-22.pdf". Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik nr 1, załacznik nr 1a, załącznik nr 1b oraz załącznik nr 5 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że modyfikacji nie uległo ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie BZP. Dokumentacja zawierająca modyfikacje znajduje się do pobrania poniżej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zostaje wydłużony, a powyższe odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

22-10-2019 r.  Zamawiający zmodyfikował:

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, terminu na wniesienie wadium oraz usunął żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- załącznik nr 2 - Druk oferty w zakresie pkt 2.1 oraz pkt. 3,

- załącznik nr 5 - Wzór umowy w zakresie §2 ust. 6, §4 ust. 2, §6 ust. 1 pkt 5), §9 ust. 11.1.1, §11, §13 ust.1. Dodatkowo dodano w §13 ust.9 oraz usunięto § 14 dotyczący wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległo ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie BZP oraz termin składania ofert, który został wydłużony do dnia 07.11.2019 r., do godz. 11:00, a powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz udostępniony na stronie zamawiającego poniżej jako oddzielny plik pn."Załącznik nr 11 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6b9d47d5-ef4e-4262-96ef-a7974442adc8.asc". Klucz publiczny został również umieszczony w archiwum samorozpakowującym "3_Dokumentacja postępowania.exe"

 

Ogłoszenie i specyfikacja (specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) zawierająca zmodyfikowane dokumenty do samodzielnego pobrania w formie pdf oraz w formie edytowalnej jako archiwum samorozpakowujące znajduje się poniżej.

Poprawiony: czwartek, 07 listopada 2019 13:03