Strona główna » Zakład Oczyszczania Miasta
Zakład Oczyszczania Miasta Drukuj
środa, 15 czerwca 2011 08:53

zom

 

Zakład Oczyszczania Miasta to jednostka organizacyjna MPGK odpowiedzialna za:

  • odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców,
  • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie,
  • utrzymanie ulic i chodników w okresie letnim i zimowym,
  • utrzymanie i pielęgnację miejskich terenów zielonych,
  • likwidację nielegalnych wysypisk śmieci,
  • usługi dodatkowe, a w tym: usługi transportowe, remonty pojemników i kontenerów, usługi ogrodnicze i aranżacje zieleni).

   Zakład tworzą pracownicy zajmujący się odbieraniem odpadów komunalnych, w szczególności kierowcy wozów specjalistycznych, ładowacze oraz mechanicy. Drugi pion stanowią pracownicy dbający o utrzymanie porządku na miejskich ulicach i chodnikach, a także zajmujący się pielęgnacją chełmskiej zieleni. Są to w szczególności robotnicy i ogrodnicy.
   Tabor zakładu tworzy 25 samochodów, służących do wywozu odpadów komunalnych oraz letniego i zimowego utrzymania ulic. MPGK stawia na nowoczesne wyposażenie, dlatego też co roku dokonywany jest zakup nowych pojazdów.

Odbieranie odpadów komunalnych

   Zakład zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Chełma oraz gminy Chełm. Do obowiązków ZOM należy również prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Chełma posegregowane odpady, a w tym m. in.: gruz, papa, ramy okienne, wełna mineralna, styropian, szkło, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, popiół, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i lampy. Pracownicy ZOM bezpośrednio współpracują z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do którego wywożone są odpady komunalne. Ponadto MPGK posiada innych odbiorców segregowanych odpadów, którzy prowadzą recykling.

Wydział zieleni miejskiej

   Odpowiada za utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chełm. Pracownicy wydziału zajmują się utrzymaniem skwerów i zieleńców, nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, koszeniem trawy i utrzymaniem miejskich placów zabaw. Ponadto do kompetencji wydziału należy opróżnianie śmietników, utrzymanie czystości ulic i chodników. W okresie zimowym jest to również odśnieżanie.

Wydział zieleni miejskiej ma doświadczonych fachowców, którzy:

  • pielęgnują parki, zieleńce, skwery o łącznej powierzchni ponad 40 ha,
  • utrzymują zieleń w pasach drogowych dróg miejskich o łącznej powierzchni 58 ha,
  • obkaszają  nieużytki o powierzchni 64 ha,
  • oczyszczają  mechanicznie ulice, parkingi, chodniki o długości 70 km.

Korzystaj z naszych usług tel:    82 565 44 93 lub   82 565 60 05

 

Oferta i harmonogramy wywozów:

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2020 roku z zabudowy jednorodzinnej

 Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2020 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych - miasto Chełm - 2019.

 Szczegóły harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Prezesa Zarządu MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia cenników opłat za usługi obejmujące gospadarkę odpadami.

Zasady segregacji odpadów - miasto Chełm - 2020 rok.

Zasady segregacji odpadów - gmina Chełm

Nalepki informujące o nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Wykaz rozstawionych pojemników na przeterminowane leki - stan na dzień 01.09.2016 r.

Wykaz rozstawionych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.

 

 

Poprawiony: piątek, 17 stycznia 2020 10:13