Procedura przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej Drukuj
niedziela, 19 czerwca 2011 11:04

Krok 1

     Wypełniamy wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej danego terenu w skali 1:500 oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Mapę sytuacyjno-wysokościową terenu uzyskuje się w Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, ul. Plac Niepodległości 1. Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie MPGK Sp. z o.o.  w Chełmie, ul. Wołyńska 57.

  Wniosek o wydanie warunków

  Oświadczenie

  Klauzula informacyjna RODO

Krok 2

     Zlecamy osobie posiadającej uprawnienia branży sanitarnej do projektowania, wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane z MPGK Sp. z o.o. warunki techniczne (krok 1).

Krok 3

     Projekt należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Chełmie Pl. Niepodległości (z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja nie wykracza poza granice działki inwestora) oraz w zakresie rozwiązań projektowych w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie w Dziale Techniczno - Inwestycyjnym, pok. nr 9 (uzgadnia projektant). W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora, należy uzyskać zgodę właściciela działki, na której będą prowadzone roboty.

  Wniosek o uzgodnienie projektu

  Klauzula informacyjna RODO

Krok 4

     Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej należy zgłosić rozpoczęcie robot w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Chełm (ul. Lubelska 65) lub w przypadku Gminy Chełm i Gminy Kamień w Starostwie Powiatowym (Plac Niepodległości 1).

Krok 5

Składamy  zlecenie wykonania włączenia do sieci wodociągowe w sekretariacie MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57.

Zlecenie wykonania robót

Zlecenie wykonania robót na terenie Miasta Chełm

Klauzula informacyjna RODO

Krok 6

     Rozpoczęcie robót zgłaszamy do MPGK Sp. z o.o. w Chełmie:

  • Warsztat sieci wodociągowych (w przypadku przyłącza wodociągowego) - ul. Wołyńska 57 (blok 4),
  • Warsztat sieci kanalizacyjnych (w przypadku przyłącza kanalizacji sanitarnej) - ul. Bieławin 5.

    Przyłączenie do sieci wodociągowej (nawiert / wcinka) może być dokonane przez MPGK Sp. z o.o. w Chełmie lub innego wykonawcę za wiedzą i pod nadzorem Przedsiębiorstwa.

Krok 7

     Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Każdy wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kserokopię dokumentów o działalności i uprawnieniach. Wykonane przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru częściowego w MPGK Sp. z o.o. w Chełmie.

Krok 8

Wykonujemy inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przyłącza, a następnie nalezy sporządzić protokół odbioru końcowego przyłącza z przedstawicielem MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, (wymagane dokumenty do odbioru: inwentaryzacja powykonawcza - geodezyjna, protokół z próby ciśnieniowej).

Krok 9

Podpisujemy umowę na dostawę wody/odbiór ścieków w siedzibie MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57.

Krok10

Umawiamy się na  zamontowanie i zaplombowanie wodomierza głównego (na terenie miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień) wraz z podpisaniem przez inwestora protokołu z montażu wodomierza.

Poprawiony: poniedziałek, 19 sierpnia 2019 12:09