Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437), realizację budowy przyłączy do sieci, studni wodomierzowych, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości.

Sposób postępowania w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej został przedstawiony poniżej.

KROK 1 - WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Inwestor składa wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej w siedzibie MPGK Sp. z o.o.  w Chełmie, ul. Wołyńska 57. Do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej danego terenu w skali 1:500 oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Mapę sytuacyjno-wysokościową terenu uzyskuje się w Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, Pl. Niepodległości 1.

KROK 2 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Inwestor zleca osobie posiadającej uprawnienia branży sanitarnej do projektowania, wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane z MPGK warunki techniczne.

KROK 3 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY

Projekt należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Chełmie Pl. Niepodległości 1 (uzgodnienie nie jest wymagane, gdy inwestycja nie wykracza poza granice działki inwestora). Następnie wnioskodawca składa do MPGK (Dział Techniczno-Inwestycyjny, ul. Wołyńska 57, pok. nr 9) wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz dwa egzemplarze dokumentacji. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do inwestora, należy uzyskać zgodę właściciela działki, na której będą prowadzone roboty.

KROK 4 ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonywane są na zgłoszenie lub bez zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej zgłoszenia rozpoczęcia robót można dokonać w Urzędzie Miasta Chełm (ul. Lubelska 65) lub w przypadku Gminy Chełm i Gminy Kamień w Starostwie Powiatowym (Pl. Niepodległości 1).

KROK 5 BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

Rozpoczęcie robót inwestor zgłasza do MPGK Sp. z o.o. w Chełmie:

  • w przypadku przyłącza wodociągowego – Infrastruktura sieciowa ul. Wołyńska 57 (blok 4),
  • w przypadku przyłącza kanalizacji sanitarnej - Warsztat sieci kanalizacyjnych - ul. Bieławin 5.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może być dokonane przez MPGK lub innego wykonawcę za wiedzą i pod nadzorem spółki. Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Każdy wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kserokopię dokumentów o uprawnieniach. Wykonane przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru częściowego w MPGK.

W przypadku gdy inwestor chce zlecić wykonanie przyłącza MPGK, składa  zlecenie wykonania włączenia do sieci w sekretariacie MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57.

KROK 6 ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

Odbiory przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron inwestora, wykonawcy robót i MPGK. Dokumentowanie odbiorów następuje poprzez spisanie protokołu pomiędzy przedstawicielami stron. Przy odbiorze wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów: inwentaryzacja powykonawcza - geodezyjna, protokół z próby ciśnieniowej.

KROK 7  PODPISANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODBIÓR ŚCIEKÓW

Po odbiorze końcowym inwestor składa wniosek do MPGK (Biuro Obsługi Klienta ul. Wołyńska 57) o zawarcie umowy. Umowa zawierana jest z osobą, której nieruchomość przyłączona jest do sieci. Więcej informacji o umowach w zakładce – Umowy woda i ścieki / Dokumenty (wniosek o zawarcie umowy).

KROK 8  MONTAŻ WODOMIERZA

Po podpisaniu umowy inwestor ustala w Biurze Obsługi Klienta termin montażu wodomierza głównego. Wodomierz montuje na własny koszt MPGK. Na potwierdzenie zainstalowania wodomierza inwestor otrzymuje protokół montażu, który stanowi podstawę do rozpoczęcia naliczania opłat z tytułu zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków zgodnie ze wskazaniami wodomierza.

Dział Techniczno-Inwestycyjny


ul. Wołyńska 57, pok. nr 9

  82 563 14 61 do 63 wew. 237

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.