Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dostawa ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Komunalny osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków. Posiada on postać ziemistą o walorach użytkowych nawozu wapniowo – organicznego, charakteryzującego się wysoką zawartością podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu) oraz obecnością makro- i mikroelementów. Osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym, a jego ziemista konsystencja umożliwia rozprowadzenie go na powierzchni rolnej przy użyciu sprzętu rolniczego.

W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia z nami współpracy. Ze względu na dużą zawartość substancji organicznych, niezbędnych do działalności mikroorganizmów oraz substancji wykorzystywanych do tworzenia humusu, ich dodatek do wierzchniej warstwy gruntu ma bardzo pozytywny wpływ na procesy glebotwórcze. Ponadto są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin.

Zapewniamy załadunek osadu, bezpłatne badania osadów ściekowych, bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe mają być stosowane oraz udostępnienie wyników badań osadów i gruntów. Odbierający osady zapewni transport i odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu. Minimalna powierzchnia pod nawożenie 5 ha.

Kierownik Oczyszczalni
Krzysztof Nowosad


  602 127 227
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Technolog Oczyszczalni
Krzysztof Gil


  880 477 256
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi cmentarne

W ramach świadczonych usług Zarządca cmentarza oferuje:

 • sprzedaż grobów murowanych,
 • sprzedaż grobów ziemnych,
 • sprzedaż nisz w kolumbarium
 • usługa za korzystanie z cmentarza przy pochówku,
 • korzystanie z kaplicy cmentarnej przy ceremonii pogrzebowej,
 • przygotowanie grobu lub niszy do pochówku,
 • remont grobowca.

Cmentarz Komunalny


22-100 Chełm
ul. Mościckiego 57

  82 565 37 59

W zakresie usług pielęgnacji zieleni proponujemy Państwu:

Zakładanie i pielęgnację kwietników sezonowych i wieloletnich

   • sadzenie
   • podlewanie
   • zasilanie nawozami
   • plewienie
   • dokonywanie oprysków środkami ochrony roślin
   • przycinanie nasadzeń wieloletnich

Pielęgnację trawników

   • koszenie
   • renowacja
   • grabienie
   • zakładanie łąk kwietnych

Sadzenie drzew i krzewów oraz prowadzenie prac związanych z ich wycinką i pielęgnacją

   • nasadzenie drzew i krzewów
   • podlewanie
   • przycinanie żywopłotów i formowanie krzewów
   • sanitarne i formujące cięcia drzew
   • usuwanie wiatrołomów oraz drzew lub konarów zagrażających bezpieczeństwu

Zakład Oczyszczania Miasta


  82 565 44 93
  82 565 60 05 wew. 331

Usługi wyceniane indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

Przyjęcie odpadów komunalnych

Zakład przyjmuje do Instalacji Komunalnej tylko te odpady, które są wyszczególnione w cennikach.  Przyjmujemy odpady tylko z dawnego Regionu Chełm gospodarki odpadami komunalnymi określonego w Planie Gospodarki dla Województwa Lubelskiego 2022.

Zakład nie obsługuje osób prywatnych. Umowy na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych są podpisywane z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi wywozowe na podstawie wpisów do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca zainteresowany podpisaniem umowy powinien przesłać wniosek zawierający następujące informacje:

 • jakie rodzaje odpadów zamierza dostarczać,
 • ilości poszczególnych rodzajów odpadów w ujęciu rocznym,
 • z obszaru, których gmin zamierza dostarczać odpady,
 • dane firmowe (numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON, numer BDO), kontaktowe oraz informacje o osobach (imię, nazwisko, stanowisko), które w imieniu przedsiębiorcy będą podpisywały umowę.

Do pisma należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych firmy - w przypadku osób fizycznych wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osób prawnych (spółki akcyjne, spółki z o.o.) aktualny wypis z KRS.

W przypadku wskazania we wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania kopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dyrektor Sprzedaży
Tomasz Pomiankiewicz


  82 560 50 60 do 63
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przyjęcie odpadów budowlanych

Przedsiębiorca zainteresowany dostarczaniem odpadów budowlanych oraz pochodzących z oczyszczania i utrzymania dróg zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania zlecenia. Po potwierdzeniu zlecenia przez spółkę możliwe jest dostarczanie odpadów do ZPOK.

Biuro Obsługi Klienta
ZPOK Srebrzyszcze


  82 563 14 61 do 63 wew. 401
  690 129 151
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sprzedaż odpadów surowcowych

W naszej ofercie dysponujemy następującymi rodzajami surowców:

 • tworzywa sztuczne (PET, opakowania po chemii gospodarczej, folia - (kod odpadu 15 01 02)
 • opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapak – (kod odpadu 15 01 05)
 • makulatura – (kod odpadu 15 01 01)
 • szkło opakowaniowe mieszane – (kod odpadu 15 01 07)
 • puszki aluminiowe – (kod odpadu 15 01 04)
 • metale żelazne – (kod odpadu 15 01 04)
 • metale nieżelazne – (kod odpadu 15 01 04)
 • zużyte opony samochodowe – (kod odpadu 16 01 03)
 • szkło pozostałe – (kod odpadu 20 01 02)

Zakład jest również producentem paliwa alternatywnego RDF.

Magdalena Dubowiecka


  82 560 50 60 do 63 wew. 409
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik ZPOK Srebrzyszcze
Krzysztof Mazurek


  82 563 14 61 do 63 wew. 402
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przyjęcie odpadów azbestowych

Na składowisko azbestu przyjmujemy następujące odpady:  materiały konstrukcyjne zawierające azbest - kod odpadu 17 06 01*, materiały budowlane zawierające azbest - kod odpadu 17 06 05*.

Przyjęcie odpadów do zakładu realizowane jest od podmiotów zarejestrowanych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz związanych z MPGK Sp. z o.o. w Chełmie umową.

Odpady można dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00

Zakład nie obsługuje osób prywatnych.

Przedsiębiorca zainteresowany podpisaniem umowy powinien przesłać wniosek zawierający dane firmowe (numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON, numer BDO), kontaktowe oraz informacje o osobach (imię, nazwisko, stanowisko), które w imieniu przedsiębiorcy będą podpisywały umowę.

Do pisma należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych firmy - w przypadku osób fizycznych wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osób prawnych (spółki akcyjne, spółki z o.o.) aktualny wypis z KRS.

W przypadku wskazania we wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania kopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Kontakt w sprawie dostaw odpadów

Biuro Obsługi Klienta
ZPOK Srebrzyszcze


  82 563 14 61 do 63 wew. 401
  690 129 151
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawach handlowych

Dyrektor Sprzedaży
Tomasz Pomiankiewicz


  82 560 50 60 do 63
  tomasz.pomiankiewicz

 

Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

W ramach podstawowej działalności MPGK Sp. z o.o. w Chełmie świadczy usługi w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych, tj. ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach) - z terenu miasta Chełma i okolic.

Stacja Zlewna, położona przy ulicy Bieławin 5a w Chełmie, przyjmuje nieczystości ciekłe dostarczane przez przewoźników (przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) oraz przez wytwórców nieczystości, dysponujących własnym transportem asenizacyjnym.

Przyjęcie odpadów do oczyszczalni

MPGK Sp. z o.o. w Chełmie przyjmuje grupę odpadów ciekłych, które mogą być utylizowane w biologicznych procesach oczyszczania na mocy decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego Nr RŚ-V.7243.1.2015.RSI z dnia 16 czerwca 2020 r.

Stacja zlewna, przyjmuje ścieki od dostawców w godzinach: 7:00 - 18:00

(za pisemną zgodą możliwe jest przyjęcie nieczystości ciekłych do godziny 22:00)

 

Kontakt w sprawach handlowych

Biuro Obsługi Klienta


  82 563 14 61 do 63 wybierz 5
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie dostaw

Zakład Wodociągów i Kanalizacji


22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a

  82 565 20 80, 82 563 04 50

Kierownik Oczyszczalni
Krzysztof Nowosad


  602 127 227
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Całoroczne utrzymanie parków, zieleńców i pasów drogowych, zamiatanie mechaniczne i ręczne: ulic, dróg, placów, parkingów i chodników

Utrzymanie w ciągłej czystości nawierzchni pasów drogowych ulic, dróg gminnych i wewnętrznych na terenach powierzonych do utrzymania polegające na usuwaniu, wywozie i utylizacji zalegającego piasku, błota, liści, trawy, zanieczyszczeń nieorganicznych i innych.

Opróżnianie koszy ulicznych

Codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych na terenach powierzonych do utrzymania wraz z wywozem nieczystości według potrzeb. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wokół koszy ulicznych uprzątanie terenu w promieniu 5 m, ustawianie koszy przewróconych lub przestawionych.

Utrzymanie zimowe: odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka solno-piaskowa)

Usługa polega na wykonaniu prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym ustawieniu i napełnieniu pojemników na piasek, odśnieżaniu i posypywaniu środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka solno- piaskowa) w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się ludzi i pojazdów. Świadczymy także usługi usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz pozimowe sprzątanie ulic i chodników.

Zakład Oczyszczania Miasta


  82 565 44 93
  82 565 60 05 wew. 331

Usługi wyceniane indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.