Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Całoroczne utrzymanie parków, zieleńców i pasów drogowych, zamiatanie mechaniczne i ręczne: ulic, dróg, placów, parkingów i chodników

Utrzymanie w ciągłej czystości nawierzchni pasów drogowych ulic, dróg gminnych i wewnętrznych na terenach powierzonych do utrzymania polegające na usuwaniu, wywozie i utylizacji zalegającego piasku, błota, liści, trawy, zanieczyszczeń nieorganicznych i innych.

Opróżnianie koszy ulicznych

Codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych na terenach powierzonych do utrzymania wraz z wywozem nieczystości według potrzeb. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wokół koszy ulicznych uprzątanie terenu w promieniu 5 m, ustawianie koszy przewróconych lub przestawionych.

Utrzymanie zimowe: odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka solno-piaskowa)

Usługa polega na wykonaniu prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym ustawieniu i napełnieniu pojemników na piasek, odśnieżaniu i posypywaniu środkami uszorstniającymi (piasek, sól, mieszanka solno- piaskowa) w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się ludzi i pojazdów. Świadczymy także usługi usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego oraz pozimowe sprzątanie ulic i chodników.

Zakład Oczyszczania Miasta


  82 565 44 93
  82 565 60 05 wew. 331

Usługi wyceniane indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

Usługi odbioru odpadów komunalnych

Usługa obejmuje ręczny lub mechaniczny załadunek odpadów komunalnych do pojazdów specjalistycznych oraz transport do Instalacji Komunalnej.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

 

Wynajem i sprzedaż kontenerów oraz worków na segregowane odpady komunalne

Usługa obejmuje wynajem – dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz sprzedaż pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów.

 

Przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Chełm. Dostarczenie odpadów jest możliwe wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Chełma. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację i nie posiadają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przywozić odpady komunalne. Jednocześnie do PSZOK nie przyjmujemy odpadów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Mieszkaniec zobowiązany jest do samodzielnego rozdzielenia przywiezionych odpadów wg frakcji i do załadowania ich do odpowiednich pojemników/kontenerów.

Wykaz przyjmowanych odpadów

Odpady z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane na PSZOK:

 • papier,
 • szkło opakowaniowe,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • BIO-odpady
 • odpady zielone
 • popiół,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony z samochodów osobowych,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte igły i strzykawki
 • chemikalia w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót budowlanych,
 • stłuczka szklana,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane na PSZOK:

 • papier,
 • szkło opakowaniowe,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe.

Wykaz odpadów, których nie przyjmujemy

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne: azbest, eternit, smoła itp.
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Odpady z materiałów izolacyjnych takich jak: papa, wełna mineralna, styropian przyjmujemy odpłatnie zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów dodatkowych.

 

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

 

Zakład Oczyszczania Miasta


  82 565 44 93
  82 565 60 05

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 16.00
Sobota 7:00 - 14:00

Przeglądy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wraz z oceną ich stanu technicznego 

Usługa polega na ocenie stanu technicznego kanalizacji, badaniu przepływu ścieków w studniach rewizyjnych, określeniu stopnia zużycia elementów studni kanalizacyjnej: stopni złazowych, włazów nastudziennych i międzykanałowych, kręgów i dna studni (kinet, spoczników). Wykonywanie przeglądów sieci kanalizacji wynikających z Prawa Budowlanego.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

 

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej

Po wstępnej ocenie stanu technicznego kanału, przyłącza kanalizacyjnego, studni czyści się zanieczyszczoną kanalizację w pełnym zakresie średnic. Do tego celu wykorzystywana jest metoda hydrodynamiczna, tj. strumienie wody pod ciśnieniem. Klient po wykonaniu usługi może otrzymać raport wraz z płytą CD z nagraniem przeglądu obrazującego stan techniczny kanalizacji.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

 

Roboty konserwacyjne uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej obejmujące m.in.: wymianę włazów rewizyjnych, naprawy kominków studzienek rewizyjnych, wymianę uszkodzonych płyt nastudziennych, naprawę kinet, itd.

Usługa polega na usuwaniu wszelkich awarii przyłącza i sieci kanalizacyjnej oraz na naprawie studni kanalizacyjnej. Prace obejmują także przeprowadzenie robót ziemnych (zabezpieczenie wykopu i terenu prowadzonych prac) i wykończeniowo-porządkowych bezpośrednio związanych z naprawą.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

 

Dokonywanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej

Zastosowanie kamery inspekcyjnej gwarantuje szybką i precyzyjną lokalizację miejsc awaryjnych na kanałach sanitarnych i deszczowych o średnicy nieprzekraczającej DN 1400 mm. Sterowanie kamerą odbywa się z kamerowozu operatora za pomocą pulpitu sterowniczego. Obraz z kamery wprowadzanej do kanału jest rejestrowany i przetwarzany za pomocą programu do inspekcji rur kanalizacyjnych. Klient po wykonaniu usługi otrzymuje raport wraz z płytą CD z nagraniem przeglądu obrazującego stan techniczny kanalizacji (w tym identyfikacja miejsc podłączeń bocznych oraz miejsc awaryjnych: spękań, załamań, zatorów, przesunięć, przecieków, infiltracji wody gruntowej). Ułatwia to podjęcie trafnych decyzji w zakresie renowacji oraz szybką reakcję, a tym samym znaczną redukcję kosztów ponoszonych w przypadku wymiany odcinka.

Usługa przeglądu kamerą TV musi zostać poprzedzona przeczyszczeniem kanału, które na życzenie klienta przeprowadzimy w ramach naszej usługi czyszczenia kanalizacji.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

 

Warsztat Sieci Kanalizacji Sanitarnej
Grzegorz Buczko


  82 565 20 80
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00 - 16.00

Badanie wód, ścieków i osadów ściekowych

Laboratorium MPGK wykonuje usługę badania wody, ścieków i osadów pościekowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W 2011 r. laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium posiada zatwierdzony decyzją NS-HK.721-56/20 system jakości prowadzonych badań wody, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

W laboratorium MPGK wykonywane są badania wody, ścieków i osadu ściekowego, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akredytacja obliguje do zachowania wysokich standardów jakości zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 17025:2005.

Przeprowadzane badania:

 • badanie wody do celów kontroli sanitarnej (odbiory instalacji wewnętrznej, przyłączy, kontrola czystości instalacji wewnętrznej w punktach użyteczności publicznej np. sklepy, bary, restauracje, hotele i.in.)
 • badanie wody surowej (studnie, ujęcia powierzchniowe)
 • badanie wód powierzchniowych (rzeki, stawy, jeziora)
 • badanie wód podziemnych (piezometry)
 • badanie wód technologicznych
 • badanie wody podawanej do sieci
 • badanie ścieków surowych, uzdatnionych i technologicznych
 • badanie ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej
 • badanie wód opadowych i roztopowych

 

Laboratorium


22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a

  82 564 06 09
  668 926 364
  82 563 04 50
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi związane z opomiarowaniem (wodomierze)

Usługi świadczone dla klientów związane z opomiarowaniem wody i ścieków. Należą do nich: montaż, demontaż, wymiana, oplombowanie, przygotowanie podejścia pod wodomierz, ekspertyza wodomierza.

Ponadto świadczymy usługi instalacyjne związane z przebudową instalacji połączone z wmontowaniem wodomierza, zmianą jego lokalizacji, montażem lub wymianą zaworów i zasuw przy wodomierzu.

Biura Obsługi Klienta


  82 563 14 61 do 63 wybierz 5
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykonywanie przyłączy wodociągowych

Usługa obejmuje zajęcie pasa drogowego, prace ziemne, prace montażowe, przeprowadzenie próby szczelności, odkażenie instalacji i przywrócenie miejsca prac do stanu pierwotnego.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Montaż i obsługa hydrantów

Usługa obejmuje zajęcie pasa drogowego, prace ziemne, prace montażowe, przeprowadzenie próby szczelności, odkażenie instalacji, przywrócenie miejsca prac do stanu pierwotnego oraz pomiar wydajności hydrantu.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Lokalizacja miejsca wystąpienia awarii wodociągowej na sieci i przyłączu

Usługa diagnostyczna umożliwia w bezinwazyjny sposób określenie miejsca awarii na wypełnionej wodą i pracującej pod ciśnieniem instalacji wodociągowej. Lokalizacja wycieku zazwyczaj polega na przeglądzie i osłuchaniu wodomierza, przeprowadzenia korelacji, użycia geofonu i logerów. Wykorzystanie geofonu lub korelatora gwarantuje szybkie znalezienie wycieku, co ogranicza straty wody i dodatkowe koszty z tym związane.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Usuwanie awarii

Usługa obejmuje zajęcie pasa drogowego, prace ziemne, prace montażowe, przeprowadzenie próby szczelności, odkażenie instalacji i przywrócenie miejsca prac do stanu pierwotnego.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Dezynfekcja i czyszczenie sieci wodociągowej

Po wstępnych oględzinach do instalacji podłącza się chlorator i wtłacza podchloryn sodu, który utrzymywany jest w instalacji. Po upływie wymaganego czasu przeprowadza się płukanie instalacji.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Pomiary wydajności hydrantów ppoż. na sieciach zewnętrznych

Wykonujemy pomiary za pomocą urządzenia do pomiaru wydajności posiadającego odpowiedni certyfikat wraz z wystawieniem stosownego zaświadczenia przez pracownika posiadającego uprawnienia budowlane sanitarne.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Diagnoza i naprawa pomp na ujęciach wody

W ramach usługi wykonujemy demontaż pompy, badanie na stanowisku pomiarowym z podaniem rzeczywistej charakterystyki pompy H=f(Q, P, I), rozebranie pompy i określenie zakresu prac naprawczych.

Ujęcia Wody
Waldemar Chowra


  82 560 35 77
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

 

Przeglądy budowlane 5 letnie sieci wodociągowej wraz z oceną ich stanu technicznego

Wykonywanie przeglądów sieci wodociągowej wynikających z Prawa Budowlanego.

Warsztat Sieci Wodociągowej
Longin Bożeński


  82 565  22  71
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa wyceniana indywidualnie po uwzględnieniu potrzeb Klienta.

  zlecenie wykonania prac wodociągowych

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.